facebook
Submit your CV here

Obaveštenje o privatnosti i obradi ličnih podataka

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (’’Službeni glasnik RS’’, br. 87/2018) agencija za posredovanje u zapošljavanju Feron d.o.o. sa središtem u ulici Kneza Miloša 28, 11000 Beograd, Vas ovim putem obaveštava da se Vaši podaci o ličnosti prikupljaju, obrađuju i prenose na način da popunjavanjem naše CV Aplikacije ili slanjem radne biografije elektronskim putem ili putem društvenih mreža, omogućavate da agencija Feron d.o.o. obrađuje Vaše podatke u cilju pronalaženja zaposlenja.

 

Lični podaci koje Feron d.o.o. prikuplja i obrađuje:

  1. Vaše ime i prezime, datum rođenja, adresa prebivališta, podaci za kontakt (e-mail adresa, fiksni telefon, mobilni telefon, Skype ID), kvalifikacije (sertifikati, diplome, reference), dokumenti koji dokazuju Vaš identitet (lična karta, pasoš) i svi drugi podaci koje ste naveli u radnoj biografiji;
  2. Možemo potencijalno prikupljati obaveštenja u marketinske svrhe i analize, uključujući obaveštenja o Vašim posetama našeg sajta, odgovorima na elektronsku poštu, sms, telefon, newsletter i ostale marketinske kampanje;
  3. Možemo potencijalno prikupljati fotografije i/ili video zapise Vaše prisutnosti na assessment centru, teninzima ili sličnim događajima

S tim u vezi, agencija za posredovanje u zapošljavanju Feron d.o.o. Vas obaveštava o sledećem:

  1. U skladu sa čl. 23, st.1 tač. 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obaveštavamo Vas da se podaci o ličnosti koje nam pružate kroz Vaše radne biografije obrađuju isključivo u svrhu posredovanja u zapošljavanju i radi marketinških aktivnosti (newsletter) i neće se koristiti u druge svrhe;
  2. Vaše radne biografije sa datim podacima će se prosleđivati potencijalnim poslodavcima koji koriste usluge Feron d.o.o;
  3. Radne biografije sa Vašim podacima će se čuvati do ostvarenja svrhe za koju su dati, a najduže 10 godina od prvog unosa u softver bazu, nakon čega se podaci brišu iz navedene baze, sem ukoliko zatražite da se Vaši podaci obrišu ranije;
  4. U svakom trenutku imate pravo da od agencije Feron d.o.o. tražite na uvid podatke koji se odnose na Vas kao i kopiju istih, pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, pravo na opoziv saglasnosti za obradu podataka, pravo na prigovor Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;

Dat pristanak u svakom slučaju možete opozvati u pismenoj formi slanjem e-maila na [email protected], nakon čega će svaka dalja obrada Vaših ličnih podataka biti obustavljena.

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Feron d.o.o: 
 
Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, možete kontaktirati lice za zaštitu podataka o ličnosti Feron d.o.o. putem mejl adrese: [email protected]
CV APLIKACIJA